មុខងារ Cortana ជាមុខងារ របស់ Windows 10 ត្រូវបានប្រើសំរាប់ set reminders, បញ្ជាការងារដោយប្រើប្រាស់សំលេង, បញ្ជាអោយសរសេរដោយពុំចាំបាច់ប្រើប្រាស់ Keyboard ប្រើតែសំលេង, និងជា Browser ដែលចូលទៅកាន់ Bing search engine។

 

ថ្មីៗនេះ Microsoft បានប្រកាស់ថាគេបាន បំពាក់មុខងារ Cortana នេះអោយ Skype អោយមានមុខងារដូច Windows 10 អាចធ្វើបាន។

ឯកសារច្បាប់ដើម ចុចទីនេះ

Typing: -BluePage-

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE