ជាទូរទៅពេលអ្នក​ បាន Connect Computer ទៅកាន់ Wifi នោះ Password នឹង Store ទុក Configure File នៃ System។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបបើកមើល Password wifi ដែល Computer អ្នកធ្លាប់ Connect
សូមចុចលើ រូបភាពដើម្បី ពង្រីករូបអោយធំ

បើបើកតាម Commmand Prompt
អ្នកត្រូវតែចាំឈ្មោះ Wifi (SSID) ដែលអ្នកធ្លាប់ Connect សន្មត្តិថា Wifi មានឈ្មោះ ONEVATAN

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Cmd.exe ឬ Powershell ក៏បាន តែបើ cmd.exe សូម Run ជា Admin ហើយប្រើប្រាស់ Command ខាងក្រោម៖
netsh WLAN show profiles name=”ONEVATAN” key=clear


របៀប ឆ្លងកាត់ Ads

Typing : – BluePage –

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE