ពត័មានកាលពីសប្តារហ័មុនបានអោយដឹងថា អ្នកប្រើប្រាស់ Android Phone អាចអោយគេអាច ធ្វើការ Track ( តាមដាន) ទីតាំងពិតប្រាកដរបស់អ្នកបាន បើទោះបីអ្នកបិទ GPS ឬ Location Service ក៏ដោយ​ នេះដោយសារតែ មាន Application មួយចំនួនបាន បង្កប់នូវ code ឬ មុខងារ Tracker ស្រាប់ដោយអ្នកមិនបានដឹងឡើយ។ តែសំរាប់ អ្នកប្រើប្រាស់ Android OS ជំនាន់ 6.0 រហូតដល់ 8.1 អ្នកប្រកដជា ធ្លាប់ប្រទះហើយពេលអ្នក Install Application ណាមួយ មាន App មួយចំនួនតែងតែ សុំសិទ្ធ អ្នក ដើម្បីធ្វើការងារ ផ្សេងៗ ( Ask permission)

ហើយបើតាម ការសិក្សារស្រាវជ្រាយរបស់ ស្ថាប័ណ្ណ Exodus Privacyុរបស់បារាំង នឹង Yale University’s Privacy Lab បានអោយដឹងថា ក្នុងចំណោម Android Application ចំនួន 10 គឺមាន 9 ហើយ ដែលលួចបង្កប់មុខងារ តាមដាននេះ។[…]

សូមចូលទៅមើល តារាងនៃ Android App ដែលមានលូចបង្កប់នូវមុខងារ Tracker
របៀប ឆ្លងកាត់ Ads

Typing : – BluePage –

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE