យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា មាន អ្នកប្រើប្រាស់ Windows មួយចំនួនធ្លាប់បានជួបហើយនៅបញ្ហាមួយដែល គឺ Windows គាត់ប្រើប្រាស់សុខៗស្រាប់តែដើរយឺត ហើយ ពេលចូលទៅកាន់ Task manager ស្រាប់តែឃើញ Disk ប្រើប្រាស់អស់ 100% តែជាក់ស្តែង ពេលអ្នកចូលទៅ ឆែកមើល ក្នុង Partition គឺ មិនទាន់ អស់ Space នោះទេ ពោលគឺប្រើប្រាស់ អស់តែជាង 30% ឬ ផ្សេងៗ…..។ដូចនេះដើម្បីដោះស្រាប់បង្ហារនេះ សូមមើល Video ខាងក្រោម​ដើម្បីដោះស្រាយ៖

របៀប ឆ្លងកាត់ Ads

Typing : – BluePage –

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE