ដោយយោងតាមការវិភាគលើទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន Apple ទំនងជាឈប់ផលិត iPhone X ទៀតហើយ។ នៅរដូវក្តៅ ក្នុង 2018 នេះគឺជាថ្ងៃដាក់អាយុសង្ខាររបស់ iPhone X តែនិងបង្ហាញនូវ iPhone សេរីថ្មីមួយទៀត ។ សំរាប់ការបញ្ចប់ជីវិតរបស់ iPhone X នេះដោយសារតែអាត្រាកាលក់របស់វាមិន ខ្ពស់ដូចការរំពឹងរបស់ Apple-
នេះបើយោងតាមការវិភាគទីផ្សាររបស់ Ming Chi-Kuo។

លោក Ming Chi-Kuo និយាយថានៅប្រទេសចិនគឺភាគរយនៃការប្រើប្រាស់គឺតិចបំផុតដោយសារតែមាន iPhone X មួយចំនួនធំដំណើរការមិនប្រក្រដីទើបធ្វើអោយអ្នកដទៃរអាមិនហានទិញប្រើ ហើយតំលៃក៏មិនថោកថែមទៀតផង ។

ប្រភព ៖ APPLEINSIDER

របៀប ឆ្លងកាត់ Ads

Typing : – BluePage –

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE