លោកអ្នកជ្រាប់រួចមកហើយថាក្រុមហ៊ុនចិន Xiaomi នឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រវត្តិជាយូយាណាស់មកហើយខាងផលិតឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា។ បើតាមរបាយការមួយបានអោយដឹងថាក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹង Xiaomi នឹងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីផលិតចេញនូវ Smart Device ទំនើបៗទៀតដើម្បីប្រគួតប្រជេងក្នុងទីផ្សារ ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀត។

នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រាងនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានយល់ស្រប់គ្នាក្នុងការចែករំលែកនូវចំនេះដឹង និងធនធាននៃ Cloud Computing, AI នឹង Hardware គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ។

លើសពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក៏នឹងអភិវឌ្ឍន៍នូវកម្មវីធីមួយចំនួនរបស់ Microsoft អោយកាន់តែប្រសើជាងមុនផងដែរ និងបំពាក់នូវ Cortana ទៅកាន់ Mi AI Speaker, បង្កើនសមត្ថភាព Skype,Bing,Edge,…..។

ប្រភព ៖ ចុចទីនេះ


Typing : – BluePage –

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE