ក្រុមហ៊ុន Hauwei បានប្រកាសបង្ហាញ SMART PHONE ជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Y9 (2018) នៅក្នុងប្រទេស Thai, Y9 2018 នេះមាន Camera មុខ ពីរគ្រាប់ និង Camera ក្រោយចំនួនពីរគ្រាប់ ទៀត, មានថាមពលថ្មកំលាំងដល់ទៅ 4,000mAh ។ Hauwei Model នេះមាន Display :5.93-inch IPS LCD ,18:9 aspect នឹងមាន Resolution 1,080×2,160pixels ព័ត៏មានផ្សេងៗមិនទាន់មានការបង្ហាញ។


ប្រភព ៖ ចុចទីនេះ

ព័ត៏មានថ្មីៗផ្សេង ចូលទៅកាន់ អានព័ត៏មានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀត

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE